Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP VAN DER HEIJDEN VLOEREN NULAND, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE NULAND.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te s’-Hertogenbosch Eindhoven onder nummer 77099885.

1. ALGEMEEN

 1. 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, (voor)inspectie rapport en de uitvoering zijn deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. 2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijke wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. 3. Onder ‘Van der Heijden Vloeren’ wordt verstaan de besloten vennootschap Van der Heijden Vloeren Nuland B.V.
 4. 4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. AANBIEDINGEN

 1. 1. Alle door Van der Heijden Vloeren gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Van der Heijden Vloeren en moeten op eerste verzoek franco aan Van der Heijden Vloeren worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Van der Heijden Vloeren niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. 3. Op verzoek van de wederpartij is Van der Heijden Vloeren bereid een berekening te maken van de benodigde goederen. Deze berekening is voor risico van de wederpartij. Van der Heijden Vloeren is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een incorrecte berekening.
 4. 4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van Van der Heijden Vloeren, is Van der Heijden Vloeren gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.
 5. 5. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Van der Heijden Vloeren niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 6. 6. Van der Heijden Vloeren behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST

 1. 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Van der Heijden Vloeren eerst dan tot stand nadat Van der Heijden Vloeren een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 3 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Van der Heijden Vloeren slechts indien deze door Van der Heijden Vloeren schriftelijk zijn bevestigd.
 3. 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen (voor)inspectierapport, offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 4. 4. Elke overeenkomst wordt van de zijde van Van der Heijden Vloeren aangegaan onder ontbindende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van Van der Heijden Vloeren - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. 5. Van der Heijden Vloeren is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. 6. Van der Heijden Vloeren is bevoegd om - indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. 7. De wederpartij is gehouden Van der Heijden Vloeren tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Deze worden benoemd in het (voor)inspectie rapport.
 8. 8. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, (voor)inspectie rapport en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.

4. ANNULERING

 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 35% van de orderprijs (incl. btw) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Van der Heijden Vloeren volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

5. LEVERING

 1. 1. Vanaf het moment van levering zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Van der Heijden Vloeren met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
 3. 3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. 5. Van der Heijden Vloeren is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Van der Heijden Vloeren afzonderlijk kan factureren.
 6. 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 7. 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

6. TRANSPORT/RISICO

 1. 1. Wanneer de wederpartij Van der Heijden Vloeren geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Van der Heijden Vloeren als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. 3. Van der Heijden Vloeren is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de wederpartij ten gevolge van het laden of lossen van goederen.

7. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK

I. (OP)LEVERING

 1. 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. 2. De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen eerst aan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling(en) en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen of soortgelijke afspraken en documenten.
 3. 3. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. 4. Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, zulks evenwel ter beoordeling van Van der Heijden Vloeren, zal Van der Heijden Vloeren in nader overleg met de wederpartij treden.
 5. 5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. wanneer Van der Heijden Vloeren aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
  2. na verloop van 8 dagen nadat Van der Heijden Vloeren schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.
  3. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 6. 6. Kleine gebreken zullen door Van der Heijden Vloeren zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Van der Heijden Vloeren slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht.
 7. 7. Normale afwijkingen van een representatief monster van een natuurproduct geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te schorten of enige vergoeding te verlangen. De monsters geven slechts een indruk van een vloer, aangezien hout een natuurlijk materiaal is, kan er altijd een afwijking zijn in kleur en structuur. Aan een monster kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 8. 8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat ze deze wenst te behouden, dienen door hem/haar van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door ons afgevoerd.
 9. 9. Het roken van een vloer op locatie is uitsluitend mogelijk mits dit binnen de vigerende wetgeving past en de wederpartij voorafgaand een aanvullend document bij de verkooporder bevestiging tekent, waarin alle risico’s en alle mogelijke gevolgen van het toepassen van Ammoniak voor het roken van de houten vloer bij de wederpartij liggen.

II. MEER- EN MINDERWERK

 1. 1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijke van Van der Heijden Vloeren op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 2. 2. Van der Heijden Vloeren heeft het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:
  1. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Van der Heijden Vloeren dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden;
  2. wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan Van der Heijden Vloeren niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
 3. 3. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

III. VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING

 1. 1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat Van der Heijden Vloeren tijdig en kosteloos kan beschikken:
  1. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
  2. over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;
  3. over de verstrekkingen, die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;
  4. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en beveiligde droge opslag van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  5. over voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
  6. over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, etc.
 2. 2. De wederpartij is verplicht de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden. Tevens garandeert de wederpartij dat bij voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden door hem in acht worden genomen.
 3. 3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld gebrekkig zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 4. 4. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot het werk van Van der Heijden Vloeren werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van ons daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

IV. SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. 1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen.
 2. 2. Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen aan Van der Heijden Vloeren terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.
 3. 3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kan Van der Heijden Vloeren bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.

V. VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN OBJECTEN

Zodra de wederpartij de intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan door Van der Heijden Vloeren werkzaamheden dienen te worden verricht, is de wederpartij verplicht Van der Heijden Vloeren onverwijld en maximaal binnen 3 werkdagen in kennis te stellen. Gelijke verplichting geldt in geval van verkoop van het object, na gereedkoming der werkzaamheden in het geval geen volledige betaling terzake heeft plaatsgevonden.

8. BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT LEVERINGEN

 1. 1. De door Van der Heijden Vloeren geleverde materialen worden steeds voor rekening en risico van de wederpartij geleverd.
 2. 2. Ten gevolge van het feit dat de geleverde materialen natuurproducten zijn, is het mogelijk dat zich daarin onvolkomenheden bevinden. Van der Heijden Vloeren is in geen geval aansprakelijk voor deze onvolkomenheden.
 3. 3. Van der Heijden Vloeren is evenmin aansprakelijk voor nadien optredende effecten van het verkochte waaronder eveneens dient te worden verstaan het inkrimpen van het hout ten gevolg van welke omstandigheid dan ook.
 4. 4. Van der Heijden Vloeren is evenmin aansprakelijk voor afwijkingen in de maatvoering van de geleverde (hout)materialen.
 5. 5. Geen der bovengenoemde omstandigheden levert een reden op voor ontbinding van de overeenkomst; Van der Heijden Vloeren zal zich echter wel inspannen er zorg voor te dragen dat de geleverde (hout)materialen zoveel als mogelijk voldoen aan de gewenste specificaties en zal daarnaast de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om nadelig optredende effecten te voorkomen.

9. PRIJZEN

 1. 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  • - exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  • - vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Van der Heijden Vloeren gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

10. OVERMACHT

 1. 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:

  elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 2. 2. Indien naar het oordeel van Van der Heijden Vloeren de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Van der Heijden Vloeren het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. 3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. 4. Van der Heijden Vloeren is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en uiterlijk binnen 3 werkdagen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 1. De aansprakelijkheid van Van der Heijden Vloeren is beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde die het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de gebrekkige goederen nooit te boven gaat.
 2. 2. De aansprakelijkheid van Van der Heijden Vloeren zal het totale bedrag van de betreffende order nooit (extra) te boven gaan, noch de eventueel door de verzekeraar van Van der Heijden Vloeren gedane uitkering.
 3. 3. Van der Heijden Vloeren is nimmer aansprakelijk voor (vervolg)schade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en soortgelijke schade. En evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van Van der Heijden Vloeren of veroorzaakt wordt of in verband staat met door Van der Heijden Vloeren gebruikt materiaal.
 4. 4. Van der Heijden Vloeren is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. 5. De wederpartij vrijwaart Van der Heijden Vloeren voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid welke Van der Heijden Vloeren jegens de wederpartij heeft.
 6. 6. De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de wederpartij dan wel door diens rechtsverkrijgenden.

12. RECLAMES

 1. 1. Eventuele reclames worden door Van der Heijden Vloeren slechts in behandeling genomen, indien zij Van der Heijden Vloeren – rechtstreeks - binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum.
 3. 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijke de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Van der Heijden Vloeren in behandeling genomen.
 4. 4. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd en kunnen niet gereclameerd worden.
 5. 5. Indien de reclame door Van der Heijden Vloeren gegrond wordt bevonden, is Van der Heijden Vloeren uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 6. 6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

13. GARANTIE

 1. 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Van der Heijden Vloeren gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door Van der Heijden Vloeren geleverde producten en werkzaamheden. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage, inclusief slijtage veroorzaakt door meubilair of welke andere materialen dan ook, die op de vloer staan en aan gebruik onderhevige onderdelen en afwijkingen in kleur en structuur van het geleverde.
 2. 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Van der Heijden Vloeren niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan Van der Heijden Vloeren verleent.
 3. 3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 4. 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. 5. Vervangt Van der Heijden Vloeren ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Van der Heijden Vloeren.
 6. 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Van der Heijden Vloeren niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. 1. Geleverde zaken blijven eigendom van Van der Heijden Vloeren, tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
 2. 2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Van der Heijden Vloeren gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
 3. 3. Annulering en terugname laten het recht van Van der Heijden Vloeren op vergoeding voor verlies of (in)directe schade onverlet.
 4. 4. In deze gevallen zal elke vordering van Van der Heijden Vloeren op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

15. BETALING

 1. 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door rechtspersonen, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden tot een maximum bedrag van € 2.000,- inclusief btw. Voor contante betaling wordt een toeslag gerekend van € 20,- per contante betaling. Of betaling middels storting of overmaking op een door Van der Heijden Vloeren aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Van der Heijden Vloeren aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door natuurlijke personen, contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Van der Heijden Vloeren aangewezen bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Van der Heijden Vloeren aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 3. 3. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. 4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Van der Heijden Vloeren gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. 5. Van der Heijden Vloeren heeft het recht, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Van der Heijden Vloeren verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen:
  1. wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  2. wanneer de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. wanneer de wederpartij enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  4. wanneer de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. wanneer de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
  6. wanneer de wederpartij Van der Heijden Vloeren kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan Van der Heijden Vloeren zijn werkzaamheden (moet) verrichten.

16. RENTE EN KOSTEN

 1. 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
 3. 3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen bij uitsluiting te worden gebracht voor de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

De eerste versie van de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Van der Heijden Vloeren Nuland B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken Oost-Brabant op 1 maart 2020 onder nummer 77099885.

Versie maart 2024.

Kom langs in onze showroom in Nuland om samen met onze specialisten
uw persoonlijke wensen te bespreken